Proiecte si idei

promovarea şi susţinerea activităţii şi a intereselor generale ale absolvenţilor şi studenţilor Facultăţii

de Arhitectură “G.M.Cantacuzino”

– dezvoltarea culturii urban-arhitecturale, promovarea arhitecturii şi urbanismulului, a profesiei de

arhitect şi a Facultăţii de Arhitectură “G.M.Cantacuzino” din Iaşi;

– îndrumarea, consultanţa şi asistenţa de specialitate în domeniile arhitecturii, urbanismului, restaurării

şi reabilitării, design-ului etc.

– cultivarea şi dezvoltarea legăturilor profesionale între mediul academic şi cel al profesiei de arhitect,

dar şi a celor afective între absolvenţi şi Facultatea de Arhitectură din Iaşi; schimbarea scopului

Asociației Culturale ARHIAS se face numai de către unanimitatea fondatorilor în viață.

 

Promovarea în țară și străinătate a performanțelor învațământului de arhitectură din Iaşi, a

activităților şi realizărilor cadrelor didactice, de cercetare și proiectare defăşurate în Facultatea de

Arhitectură “G.M.Cantacuzino”;

– Editarea și distribuirea de material publicistic de specialitate şi dezvoltarea unor mijloace de

publicitate in sprijinul cunoșterii activității și profilului Asociației ;

– Organizarea şi promovarea de manifestari cultural-stiintifice, simpozioane, reuniuni profesionale,

evenimente, expoziții, workshop-uri;

– Implicarea în procesul de reformă a învăţământului de arhitectură din România prin organizarea de

grupuri de dialog, mese rotunde, colocvii, conferinţe şi alte forme de dezbatere academic şi

profesionale;

– Atragerea și utilizarea, în condițiile legii, de surse de finanțare și resurse sub forma de subvenții,

contribuții, cotizații, sponsorizări, finanțări pe baza de proiecte cu surse de finanțare interne și

externe;

– Sprijinirea financiară şi logistică a diverselor activităţi ale facultăţii, a organizării și desfășurării

cursurilor de pregătire a candidaților în vederea examenului de admitere la specializarea

“Arhitectură”;

– Tipărirea de materiale pentru promovarea facultăţii şi a activităţilor ce se desfăşoară în cadrul acesteia

în scopul recrutării de candidaţi de valoare pentru admiterea în facultate;

– Organizarea sau asistența în organizarea de cursuri de pregătire continuă, de stagii teoretice și

practice profesionale pentru absolvenți, documentări individuale şi de grup, informarea membrilor

asociaţiei asupra activităților de formare și perfecționare profesională organizate în facultate şi în

Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iaşi;

– Implicarea susținută în sporirea nivelului de instruire şi de orientare pe piaţa locurilor de muncă a

studenţilor facultăţii;

– Schimbul de informaţii în domeniul educaţional şi social cu organizaţii din ţară şi din străinătate;

– Dezvoltarea legăturilor cu practicienii profesiei, asociațiile profesionale, mediul economic (de afaceri),

comunitatea locală, societatea civilă, organizațiile nonguvernamentale și guvernamentale și mass-

media, în vederea creșterii calității educației și derularea unor acțiuni comune în scopul creșterii

gradului de inserție a absolvenților pe piata muncii;

– Organizarea unei baze de date cu membrii asociației, actualizată periodic;

– Atragerea în rândurile ARHIAS a unui numar semnificativ dintre absolvenţii Facultăţii de Arhitectură

“G.M.Cantacuzino”din Iaşi, aflaţi în ţară sau în străinătate;

– Sprijinirea organizării de manifestări aniversare ale promoţiilor de absolvenţi prin folosirea bazei de

date a asociaţiei şi asigurarea cadrului de desfăşurare;

– Inițierea și organizarea de concursuri la nivel national si international pe teme legate de obiectul sau

de activitatea Asociației;

– Promovarea participării la concursuri profesionale, simpozioane, sesiuni ştiinţifice şi locale, naţionale

şi internaţionale;

– Organizarea de acţiuni privind valorificarea creaţiei originale a cadrelor didactice şi a studenţilor;

– Încurajarea voluntariatului ca formă de educaţie şi susţinere a tineretului.